BİYOKİMYA KLİNİĞİ YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

 

Görevi Ünvan Ad Soyad Açıklama
İdari Sorumlu Uz. Dr.  Ali YALÇINDAĞ
Eğitim Sorumlusu Prof.Dr. İsmail TEMEL
Eğitim Görevlisi Doç.Dr. Fatma UÇAR
Başasistan Doç.Dr.Gülfer ÖZTÜRK
Uzman Uz.Dr. Lütfiye Tugba HANCI
Uzman Uz.Dr. Ayşe Arzu EREN
Uzman Uz.Dr. Şeyda ÖZDEMİR ŞAHİNGÖZ
Uzman Uz.Dr. Emine Banu AKAY
Uzman Uz.Dr. Fevzi Nuri AYDIN
Asistan Dr.Ömer Faruk DEMİR
Asistan Dr.Ahmet ÖZSOY
Asistan Dr.Fatih YAY
Asistan Dr.Esra ÇETİN
Sorumlu Teknisyen Menderes ERDOĞAN
Sorumlu Teknisyen Alparslan SERDAROĞLU

TEKNİSYEN VE DİĞER PERSONEL: Kliniğimiz Acil Biyokimya ve RutinBiyokimya Laboratuvarı olmak üzere 2 ana kısımdan oluşmaktadır. Acil Biyokimya Laboratuvarında gündüz 11 kişi, gece 4’erli gruplar halinde 16 kişi olmak üzere toplamda 27 teknisyen görev yapmaktadır.Rutin Laboratuvarımızda tamamı gündüz çalışan 27 kişi, 2’si hem gece hem gündüz çalışan toplam 29 teknisyen bulunmaktadır.

Bunun dışında semt polikliniklerinde de küçük laboratuvarlar mevcuttur. İskitler Ek Bina’da 2 teknisyen; Hasköy Poliklinikte 1 teknisyen; Pursaklar Poliklinikte 1 teknisyen; Anıttepe Poliklinikte 1 teknisyen ve Şentepe Poliklinikte 1 teknisyen çalışmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Klinik Biyokimya bilim dalı; insan organizmasındaki biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Tıbbın temelini oluşturur ve hastalıkların teşhis ve tedavisine yön verici kan, idrar ve vücut sıvılarında biyokimyasal analizleri yaparak diğer bilim dallarına ana yardımı sağlar.

Klinik Biyokimya Laboratuvarının yönetimi; klinikler tarafından istem yapılan ve çalışılmakta olan tüm testlerin doğru olarak ve en uygun zamanda sonuçlandırılabilmesi için gereken tüm detayları kapsamaktadır.Gerekli test/malzeme ihtiyacının belirlenmesinden, şartname hazırlığına, kit miat-stok takibine, testlerin referans aralıklarına, raporlanmasına, yorumuna, kalite kontrol prosedürlerine kadar tüm basamaklarda detaylı ve titiz bir çalışma alanını gerektirmektedir. Klinik biyokimya laboratuvarlarında görevli başasistan, uzmanlar ve teknisyenler laboratuvarlarına gelen kendi birimleri ile ilgili bütün tetkik ve tahlilleri yapmakla yükümlüdürler.  Laboratuvarlarında bulunan tıbbi cihaz, alet, malzeme ve kimyevi maddeler ile bütün demirbaş eşyanın muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanılmasından sorumludurlar.

Kliniğimiz Acil Biyokimya ve Rutin Biyokimya Birimleri olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Acil Biyokimya laboratuvarında 2 adet biyokimya otoanalizörü, 2 adet kardiyak testler otoanalizörü, 2 adet hemogram cihazı, 2 adet koagulasyon cihazı, 2 adet idrar analizörü, 2 adet kan gazı cihazı, 2 adet deiyonize su cihazı,1 adet Prokalsitoninölçümü için cihaz ve 3 adet santrifüj bulunmaktadır.

RutinBiyokimya Laboratuvarımızda 3 adet hormon otoanalizörü ve 1 adet biyokimya otoanalizörü bulunmakta ve bunlar preanalitik sisteme bağlı olarak çalışmaktadır. Ayrıca 1 adet tüp tasnifleme cihazı, 3 adet hemogram cihazı, 2 adet koagulasyon cihazı, 3 adet sedimentasyon cihazı, HbA1c ölçümü için 3 adet ion-exchangehigh-performanceliquidchromatography (IE-HPLC) cihazı, 1 adet D vitamini analizörü,1 adet osmometre cihazı, 2 adet deiyonize su cihazı, ve 5 adet santrifüj bulunmaktadır.

İskitler Ek Binada 1 adethemogram cihazı, 1 adet kan gazı cihazı, 1 adet idrar cihazı ve 1 adet santrifüj; Şentepe poliklinikte 1 strip okuyuculu idrar cihazı ve 1 santrifüj; Hasköy poliklinikte 1strip okuyuculu idrar cihazı ve 1 santrifüj;Pursaklar poliklinikte 1adet idrar ve 1 adet santrifüj cihazı; Anıttepe poliklikte 1 strip okuyuculu idrar cihazı, santrifüj ve hemogram cihazı  bulunmaktadır.

KLİNİĞİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU

MERKEZ VE ACİL BİYOKİMYA LABORATUVARI 2015 AYLIK TEST, TÜP VE RET SAYILARI

MERKEZ BİYO.LAB. TEST SAYISI TÜP SAYISI RET EDİLEN NUMUNE SAYISI ACİL TEST SAYISI ACİL TÜP SAYISI ACİL RED SAYISI
OCAK 391.823 117.861 246 248.210 43.412 725
ŞUBAT 413.348 128.609 287 242.253 61.732 1.248
MART 454.662 151.008 294 284.260 165.590 1.733
NİSAN 410.137 139.235 260 268.645 68.797 1.508
MAYIS 360.341 118.717 310 251.018 139.320 1.587
HAZİRAN 400.318 128.806 321 264.940 64.963 1.170
TEMMUZ 345.388 111.892 305 258.762 65.328 1.067
AĞUSTOS 404.431 131.186 353 254.782 63.141 995
EYLÜL 332.331 97.659 235 228.620 57.889 995
EKİM 391.455 107.096 313 237.925 60.058 1.128
KASIM 469.342 115.994 297 248.693 63.524 1.214
ARALIK 422.535 128.680 309 256.754 67.773 1.310
TOPLAM 4.796.111
1.476.743
3.530 3044.862 921.527 14.680

KLİNİK İŞ AKIŞ SÜRECİ

Biyokimya Laboratuvarı Sağlık Bakanlığı yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olarak hastalara hizmet vermektedir.Rutin Laboratuvarı gün içinde gelen tüm numuneler tamamlanıncaya kadar, Acil Biyokimya laboratuvarı ise 24 saat hizmet vermektedir.

Merkez Biyokimya Laboratuvarına, poliklinik hastalarının kan numuneleri 08.00-17.30 saatleri arasında kabul edilir. Acil Biyokimya Laboratuvarı 24 saat boyunca numune kabul etmektedir (acil testler için).

Hastanemize başvuran poliklinik ve servis hastaları için istemler, hastanın doktoru tarafından otomasyon sistemi aracılığıyla bilgisayar ortamında yapılır. Dış tetkik istemi yapılacaksa, otomasyonda genel istem tanımındanBiyokimya/Dış Tetkik sekmesinden seçilir. Mart 2015 ten itibaren Dış Laboratuvar testlerimiz Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde Keçiören’de kurulmuş olan Merkez Laboratuvarda çalışılmaktadır.

İstek girişi yapıldıktan sonra kan örneği için testlere göre uygun örnek tüpü seçimi yapılır, seçilen tüplere barkod etiketleri yapıştırılır.Hasta kan alma koltuğunda dinlendirilirken hastanın kimlik doğrulaması yapılır ve istenilen testler kontrol edilir. Uygunsuz bir durum yoksa kan alma işlemi gerçekleştirilir.Kan alma işlemi tamamlanan hastalara sonuçların ne zaman çıkacağı ve sonuçlarını nereden alabileceği bilgileri verilir.

Servisler, Yoğun Bakım ve Acil Servis’te hastaların örnekleri kendi birimlerinde alınır. Test istekleri girildikten sonra testlere göre örnek kabı seçimi yapılır, örnek kaplarına barkod etiketi yapıştırılır. Damar yolu açık hastalarda kan alma için hastanın diğer kolu kullanılır. Kan alma işlemi hemşireler tarafından gerçekleştirilir.

Servislerden alınan örnekler bekletilmeden personelle laboratuvar kayıt/ kan alma birimine gönderilir.

Acil Servis ve Yoğun Bakımlardan alınan Biyokimya örnekleri Pnömatik sistemleAcil Biyokimya Laboratuvarı kayıt ve kabul bölümüne gönderilir.

Dışkapı kan alma biriminden alınmış olan numuneler Pnömatik sistemle Rutin Biyokimya numune kabul birimine gönderilir. Burada numuneler toplanarak, numune kabul sorumlusu tarafından alınarak tüp tasnif cihazı aracılığı ile tasnif ve numune kabulü yapılır.

Etlik Semt polikliniğinde ise görevli personel tarafından kanların tasnifi yapıldıktan sonra kan taşıma çantalarına numuneler yerleştirilir. Talimatlara uygun olarak Dışkapı Klinik Biyokimya Laboratuarına transfer edilir.

Hasköy, İskitler, Ostim, Şentepe, Pursaklarve Anıttepe poliklinikleri kan alma biriminden alınan numunelerDışkapı Klinik Biyokimya Laboratuvarına gönderilir.Burada toplanan tüm kanlar, numune kabul sorumlusu tarafından kabul edilir. Biyokimya, Hormon, Kan sayımı, Koagülasyon, sedimentasyon, 25 OH vitamin D testleri, HbA1C analizi için laboratuvarımıza gelen örneklerin numune kabul cihazı tarafından numune kabulü ve tasnifi yapılır. Hormon ve Rutin kanlar tek tüpe alındığı için doğrudan Preanalitik sisteme verilir. Koagülasyon, 25 OH vitamin D için kanlar numune kabul sorumlusu tarafından santrifüj edilir. HbA1C, Hemogram ve sedimentasyon kanları doğrudan cihazlara verilir. Tüm bu işlemler sırasında uygun olmayan numune var ise sistemden numune retformu doldurulur.

Servislerden ve poliklinik hastaları tarafından getirilen idrar ve 24 saatlik idrar numuneleri, Dışkapı Numune kabul birimine teslim edilir. 24 saatlik idrarlarınvolümleriölçülerek Klinik Biyokimya Laboratuvarı’na gönderilir. Diğer idrarlar ise çalışılmak üzere Klinik Biyokimya Laboratuvarına gönderilir.

Etlik Semt Polikliniğinde muayene olan hastalardan istenen idrar numuneleri, hastalar tarafından kan alma biriminin yanında bulunan idrar kabul masasına bırakılır. Görevli personel tarafından burada biriktirilen idrarlar transfer yapacak firma personeli tarafındanDışkapı

Biyokimya laboratuvarına 45 dk ile 60 dakika arasında diğer örneklerle beraber transfer edilir.Getirilen idrarlar numune kabulü yapıldıktan sonra,  idrar numuneleri idrar tüplerine konarak barkodları yapıştırılır ve cihaza verilir. Alınan örnekler cihazlarda çalışılır.Cihazları kullanarak yapılan analizlerden önce cihazların kontrolü ve “internal(iç) kalite kontrol” çalışmaları gerçekleştirilir. Sonuçlar kabul edilebilir değerlerde ise hasta örnekleri çalışılmaya başlanır. Sonuçlar “geçersiz” olarak değerlendirilirse çalışma başlatılmaz ve ilgili prosedürler gerçekleştirilir.

Acil Biyokimya ve acil kan gazı çalışmalarında pnömatik sistemle gelen numunelerin kabulü yapılır. Acil biyokimya için gelen kanlar önce santrifüjedilir. Serumu ayrılan numune acil cihaza yüklenerek sonuç 1 saat içerisinde sisteme gönderilir. Çalışması yapılan kanların sonucu 15 dakika içinde sisteme gönderilir.

Laboratuvarda çalışılamayan testler, dış tetkik için hizmet alımı yapılan laboratuvara uygun şekilde transfer edilir.

Sonucu çıkan testler kontrol edilir, teknik ve uzman onayı yapılır. Onaylanan sonuçlar sisteme aktarılır. Onay esnasında Panik Değerler Listesinde belirtilen aralıklarda sonuç var ise önce analiz tekrarlanır. Tekrar sonuçları da panik değer listesindeki aralıkta ise testi isteyen klinisyene sistemden panik değer ikazı bildirilimi yapılır ayrıca klinisyenle görüşülüp hastanın kliniği hakkında daha fazla bilgi alınır, test sonucu hastanın kliniği ile uyumlu ise sonuç onaylanır. Hastanın kliniği ile uyumlu değilse analiz süreci gözden geçirilir hata kaynağı aranır, hastadan yeni örnek alınarak analiz tekrarlanır.

Tüm testler çalışıldıktan sonra numune kabul sorumluları ve cihaz sorumluları tarafından barkod okutularak tüpler tek tek kontrol edilir ve tüm testlerin çalışılıp çalışılmadığı kontrol edilir.   Şayet tekrar edilecek örnek varsa ayrılıp cihaz sorumlusuna teslim edilir ve o testler tekrar çalışılarak aynı şekilde onaylanma işlemleri gerçekleştirilir.

Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğundanumuneler reddedilir.

Yetersiz Tanımlanmış Numuneler: Her numunenin laboratuvara ulaştığında üzerindeki etikette taşıması gereken bazı bilgilerle tanımlanmış olması şarttır. Bu bilgiler asgari olarak;

– Hasta Adı Soyadı

– Hasta Dosya Numarası

– Numunenin Alındığı Tarih

– Testin Çalışıldığı Laboratuvarın Adı

Yanlış Örnek Kabı: Her numune, kendisi için en uygun ve tanımlanmış kap (tüp, idrar kabı vs.) içinde laboratuvara gönderilmelidir.

Katkılı Tüplerde Yetersiz Örnek Hacmi

Hemoliz: Birçok testin kanda eritrositlerin parçalanması sonucu oluşan hemolizden olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Bu nedenle hemolize uğramış kan örneklerinin laboratuvara kabul edilmemesi gerekir. Bu durum laboratuvara gelene kadar aşikar hale gelmemişse, kabul kaydını müteakip santrifüj işleminden sonra kontrol edilir ve uygun olmayan numuneler için gerekli kayıt düşülerek numuneyi gönderen birim haberdar edilerek yeni numune istenir.

Laboratuvarda bulunan kit karşılığı edinilmiş cihazların bakım ve kalibrasyonları laboratuvar teknisyenleri, yetkili firma teknik servisi tarafındanyapılır. Yetkili firma teknik servisi tarafından yapılacak bakım ve kalibrasyonlar laboratuvar uzmanlarıtarafından takip edilir. Demirbaş cihazların takip, bakım ve kontrolu hastane tarafından görevlendirilen personel ile yürütülür.Kullanıcı Periyodik Bakım ve Kalibrasyonları Laboratuvar teknisyenleri tarafından Cihaz Kullanım ve Bakım Talimatları veya Cihaz Kullanım Kılavuzlarına göre yapılır.Kullanıcı dışındaki periyodik bakım ve kalibrasyonları laboratuvar uzmanları tarafından firma bakım taahhütnameleri bakım kartları ve laboratuvar cihazları kalibrasyon bakım planına göre takipedilir.

Cihaz arızası durumlarında sorun kullanıcı tarafından çözülemiyorsa teknik servise haber verilir.

Laboratuvarda kullanılacak kitler ve malzemeler laboratuvar sorumlusu ve uzmanlar tarafından belirlenir. Laboratuvar malzemelerinin temini, sorumlu tarafından bir önceki yılın istatistik bilgileri doğrultusunda malzeme talep miktarı belirlenir ve teknik şartnamesini hazırlar.

Üyesi olduğumuz eksternal(dış) kalite kontrol programının belirlediği takvim günlerinde program dahilinde olan testler için eksternal kalite kontrol serumları hasta testleriyle birlikte çalışılır. Laboratuvarımızda çalışılan testler uluslar arası eksternalkalite kontrol programına dahildir.

 

Klinik olarak benzer ya da başka kliniklere örnek teşkil edecek uygulama ve çalışmalarımız

  • Kliniğimiz uluslararası güncel rehberler eşliğinde, yenilikleri, kaliteyive bilimselliği ön planda tutarak multidisiplinerbir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir.
  • Farklı ülkelerden biyokimya rotasyonu için doktorlar gelmektedir.
  • Tıpta uzmanlık sınavında dereceye giren doktorlar tarafından tercih edilen bir kliniktir.
  • Tez, proje vb. bilimsel çalışmalar için her türlü danışmanlık ve destek hizmeti kliniğimiz tarafından verilmektedir.
  • Kliniğimizde yoğun rutin hizmetlerin yanı sıra bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yürütülmektedir.

 

Klinik olarak sahip olduğumuz fırsat/avantajlar

  • En çok tercih edilen hastanelerden biri olarak Türkiye’nin her yerinden gelen hastalara ait numuneler laboratuvarımıza gelmektedir.
  • Kliniğimizde görevli tüm personel arasında uyumlu şekilde bir ekip çalışması söz konusudur.
  • Laboratuvarımız geniş cihaz parkına sahip bir laboratuvardır.
  • Tüm laboratuar personeli hassasiyetle ve özverili şekilde güvenilir, kaliteli ve zamanında sonuç vermek üzere gayretle çalışmaktadır.

 

Kliniğimizde ilerlemenize engel olan negatif unsurlar nelerdir? Bu unsurlara karşı alınması gereken önlemler nelerdir?

  • Bilgi İşlem sistemi (Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi / LBYS) laboratuvarın belkemiğini oluşturan unsurlardan biridir ve olması gereken standartlarda çalışmadığı takdirde hem laboratuvar hem hastane için ciddi sıkıntılar doğurabilir. Bu konu üzerinde hassasiyetle durulması gereken zayıf noktalardan biridir. Firmaların çok sık değişmemesi ve mevcut firmanın eksikliklerini gidermesi yönünde uyarılması faydalı olacaktır.

 

facebook

Language »