İdari ve Eğitim Sorumlusu :
Prof. Dr. Baki Hekimoğlu

Eğitim Görevlileri :
Prof. Dr. Işık Conkbayır
Doç. Dr. Aydın Kurt
Prof. Dr. Özdemir Meriç Tüzün
Doç. Dr. Alper Dilli
Doç. Dr. Cüneyt Yücesoy
Doç.Dr. İdil Güneş Tatar

Klinik Başasistanları:
Doç.Dr. Onur Ergun
Dr. Serra Özbal Güneş
Dr. Hatice Kaplanoğlu
Doç. Dr. Aynur Turan
Doç. Dr. Irmak Durur Subaşı

Klinik Uzmanları:
Dr. Adil Cihat Kaynar
Dr. Birnur Semiz Özkanlı
Dr. Nurcan Ertan
Dr. Rana Çerekçi
Dr. Meltem Özdemir
Dr. Hasan Ali Durmaz
Dr. Yeliz Aktürk
Dr. Azad Hekimoğlu
Dr. Nurcan Çetin
Dr. Engin Dinç
Dr. Begüm DEMİRLER ŞİMŞİR
Dr.Rasime Pelin KAVAK
Dr.Tuba AKDAĞ
Dr. Erdem BİRGİ

Klinik Asistanları:

Dr. Önder Eraslan
Dr. Onur Karacif
Dr. Elif Ayşe Uçar
Dr. Yasin Selek
Dr. İhsan Yalçınkaya
Dr. Kürşat Güreşçi
Dr. Mehmet Akdağ
Dr. Ferhat YILDIRIM
Dr. Selda TEZEL
Dr. Arda Halil CEYLAN
Dr. Zeycan Kübra CEVVAL
Dr.  Berat DEMİRAL
Dr.  Erdi TANGOBAY
Dr.  Berna ÖZTÜRK
Dr.  İrfan DURMUŞ

 

Kuruluş Tarihi
1964 yılında Ankaran S.S.K.Dışkapı Hastanesi’nin kuruluşundan hemen sonra 1965 yılında Radyoloji Kliniği hizmete girmiştir. Klinik Şefi Dr. Bülent Önderol’un yönetiminde hastalara konvansiyonel röntgen alanında hizmet verilirken, Radyoloji Uzmanlık Eğitimine de başlanmıştır. 1976 yılında Dr. Bülent Önderol’un ayrılması ile bir süre ara verilen Radyoloji Uzmanlık Eğitimi 1988-1989 yılları arasında Prof. Dr. Sedat Işık’ın, şef olarak göreve başlaması ile yeniden başlamıştır. 1991 yılında Prof.Dr. Baki Hekimoğlu’nun klinik şefi olarak göreve gelmesi ile uzmanlık eğitimine tekrar başlanmış ve radyolojideki gelişmelere paralel olarak ileri düzeyde tüm radyolojik modaliteler kliniğimizde yer almıştır.
Kliniğimiz Türkiye’nin en büyük eğitim araştırma hastanelerinden biri olup hastalara verdiği hizmet ve eğitim açısından bugün oldukça iyi bir konuma sahip olmakla birlikte gelecekte daha iyiye ulaşmak için çalışmaktadır. Kuruluş tarihi itibari ile doktor, teknisyen, hemşire ve yardımcı elemanlardan oluşan eğitimli ve deneyimli bir kadroya sahiptir. Bölümümüzde toplam 23 uzman, 10 asistan bulunmaktadır. Kliniğimizde akademik kadro olarak 1 i Prof, 7 i Doçent bulunmaktadır, Kliniğimizde 6 eğitim görevlisi, 5 başasistan, 12 uzman ve 10 asistan görev yapmaktadır. Ayrıca 68 radyoloji teknisyeni, 2 memur, 10 hemşire, 7 raportör, 6 hizmetli ve 7 sekreter çalışmaktadır.
Bugün radyoloji alanında tüm dünyada yapılmakta olan radyolojik tetkik ve tedavi yöntemlerinin tümü kliniğimizce yapılabilmektedir. Konvansiyonel ve sonografik uygulamaların yanı sıra vasküler ve non-vasküler girişimsel tetkikler , MR ve BT ile ilgili yeni uygulamalar kliniğimizce yapılmakta olup yurtiçi ve yurtdışı dergilerde radyolojinin tüm alanları ile ilgili bilimsel yayınlar ve çalışmalar yapılmaktadır.
Kliniğimiz hasta ulaşım kolaylığı açısından acil görüntüleme, görüntüleme merkezi, merkez poliklinik görüntüleme, radyoloji kliniği, Mevki, İskitler, Hasköy, Pursaklar, Şentepe ve Ostim, Anıttepe semt polikliniği radyoloji ünitelerinden oluşmaktadır.
Radyoloji kliniğinde toplam 17 adet Doppler USG, 16 adet direkt Röngen cihazı(8 i digital, 8 tanesi de DR ile dijital hale getirilmiştir), 2 adet kemik mineral dansitometre, 1 adet DSA(Digital Substruction Angiography), 1 adet dijital floroskopi cihazı, 4 adet Manyetik rezonans(MR ) cihazı, 3 adet Bilgisayarlı Tomografi cihazı(BT), 2 adet dijital mamografi cihazı bulunmaktadır.
Radyoloji kliniği katında Girişimsel Radyoloji ünitesi, Skopi ünitesi, İVP ünitesi, ve 1 adet Kemik Mineral Dansitometri ünitesi yer almaktadır. Görüntüleme merkezinde Meme ünitesi(2 adet dijital mamografi ve 2 adet Doppler USG cihazı), 128 kesitli BT ünitesi(hizmet alımı), 2 adet MR ünitesi ve 3 adet Renkli Doppler USG ünitesi yer almaktadır. Poliklinik birimimizde 4 adet Renkli Doppler USG ünitesi mevcuttur. Acil Görüntüleme merkezinde ise 2 adet dijital Röntgen ünitesi, 3 adet Doppler USG ünitesi ve 1 adet 16 kesitli BT ünitesi mevcuttur. Mevki ek bina da 3 adet dijital Röntgen, 1 adet kemik mineral dansimetri 1 adet 1,5 tesla MR, 1 adet Digital panoromik rontgen, 2 adet Doppler USg cihazı ile hizmet verilmektedir.
Kliniğimizde 14 ‘ü dijital olmak üzere toplam 16 adet konvansiyonel röntgen, 1 adet dijital TV’lifloroskopi, 1 adet DSA’lı anjiografi, 1 adet 1.5 tesla MR, 1 adet 16 kesitli bilgisayarlı tomografi, 1 adet 128 kesitli bilgisayarlı tomografi, 1 adet kemik mineral dansitometre, 1 adet dijital mamografi, 14 adet Doppler (renkli) USG bulunmaktadır. Etlik polikliniğinde 2 adet 1.5Tesla MR cihazı bulunmaktadır. Merkez poliklinikte 1 adet 48 kanallı 1.5 tesla MR cihazı ile hizmet alımı olarak hastalarımıza ileri MR tetkikleri hizmeti verilmektedir.
Hasköy, Pursaklar, İskitler, Şentepe, Ostim, Anıttepe, Çiğiltepe semt polikliniklerinde 1 er adet flat panelli (digital dedektör) Röntgen cihazı bulunmaktadır. Hasköy ve Pursaklar semt polikliniklerinde 1’er adet Doppler USG cihazı ile hizmet alımı olarak hizmet vermektedir.
Hastalara ait görüntülerin hastanedeki tüm doktorlar tarafından görülebilmesini ve takipli hastalarda büyük önem taşıyan görüntü arşivlemesini sağlayan Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS ) hastanemizde hizmet vermektedir.
Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan Girişimsel Radyoloji
Ünitesi’nde vasküler ve non-vasküler olmak üzere çok çeşitli tanısal ve tedavi edici işlemler yapılmaktadır. Hastanemiz, yıllardır Girişimsel Radyoloji birimine sahip nadir eğitim hastanelerinden biri olarak hizmet sunmaktadır.
Vasküler Girişimsel İşlemler :
1. Tanısal Anjiyografi:Kalp dışı tüm organ ve ekstremite, serebral damarlar
2. Atardamar veya toplardamar darlık ya da tıkanıklıklarının tedavisi: balon-stent
uygulamaları
3. Torakal aort, Abdominal aort anevrizması tedavisi:
4. Torakal aort diseksiyonlarında (damar duvar yırtılması):
5. Embolizasyon işlemleri
6. Anevrizma, arteriovenöz malformasyon veya kanama odağının tıkanması.
7. Hemodiyaliz hastalarında az çalışan ya da çalışması durmuş fistüllerin tedavisi:
8. Periferik veya santral damar yolu sağlanması (tünelli, tünelsiz kateterler ve subkutan port uygulaması.
9. Vena kava filtre yerleştirilmesi
10. Portal ven, hepatik ven girişimleri
11. Vasküler sistemden yabancı cisim çıkartılma işlemleri.
Nonvasküler girişimsel işlemler:
1. Perkütan transhepatik kolangiografi, biliyer drenaj ve stent, kolesistostomi:
2. Radyofrekansablasyon
3. Biyopsi: ( Tüm organlar, kemik, lenf nodu )
4. Ürogenital sistemin nonvasküler işlemleri:
Perkütan nefrostomi, antegrad double j stent yerleştirilmesi, Perkütan semptomatik böbrek kist skleroterapileri.
5. Perkütan gastrostomi, gastrojejenostomi, jejenostomi, esofagus, duodenum patolojilerinde perkütan stent uygulamaları.
6. Ganglion (sinir hücre) blokajları. (BT, US veya floroskopi eşliğinde).
7. Uterus veya fallopian tüp patolojilerinde tanısal ve tedaviye yönelik girişimler.
8. Abse, ampiyem, seroma, bilioma, lenfosel drenaj ve tedavisi.
9. Karaciğer, akciğer veya intraabdominal-ekstremitelerde hidatik kiste ait lezyonların ameliyatsız perkütan tedavileri. (Bu işlemler için uygun hasta seçimi gereklidir).
Nöro-girişimsel işlemler:
1. İntraserebral veya karotid arter akut embolilerinde (stroke) tromboliz ve mekanik yöntemlerle tedavi.
2. Karotid ve serebral arterlere yönelik PTA-Stent
3. Preoperatif veya tümör embolizasyonları
Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan MRG cihazları
4 adet 1,5 Tesla MRG cihazı ile rutin tetkiklerin yanı sıra:
MRG kolanjiografi
MRG ürografi
MRG enterografi
EKG tetiklemeli kardiyak görüntüleme
BOS akım çalışması
Diffüzyon
Perfüzyon
Spektroskopi
Fonksiyonel MR gibi ileri MRG tetkikleri yapılmaktadır.
Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan BT cihazları
Acil ünitesi’nde 1 adet 16 kesitli, İskitler semt polikliği’nde 1 adet 4 kesitli ve Merkez görüntüleme Ünitesi’nde 1 adet 128 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı ile yine rutin tetkiklerin yanı sıra 3 boyutlu görüntüleme sistemleri ile aşağıdaki tetkikler yapılmaktadır
1- Koroner kalsıyum skorlama BT
2-Kardiyak bt anjiografi
3-Boyun –beyin bt anjiografi
4-Üst-alt exremite bt anjiografi
5-Pulmoner, trokal ve abdominal aorta bt anjiografi
6-Sanal bronskopi
7-Nodül tarama( toraks bt.amfizem görüntüleme)
8-Dinamik abdomen bt (kc,pankreas böbrek ,sürrenal)
9-BT ürografi
10-BT enterografi
11-Ekstremite 3 boyutlu görüntüleme
Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan Meme Ünitesi’nde
Dijital mamografi , Renkli Doppler USG ile kanser için meme taramaları, şüpheli kitlelerden ve apselerden görüntüleme eşliğinde biyopsi ve drenaj işlemleri, ileri cerrahi işlemler için telle stereotaksik meme işaretlemeleri yapılmaktadır.
Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan Renkli Doppler Ünitesi’nde
Tüm ekstremite ve organlara yönelik Doppler tetkikleri, alt ekstremite venöz yetmezliğine yönelik perforan ven Doppler incelemesi ve poliklinik Ultrasonografi ünitesinde tiroid ve boyun kitlelerine yönelik US elastografi yapılmakta ve sonuçları en geç 30 dakika içerisinde verilmektedir.
Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan Skopi ve İVP Ünitesi’nde
Her türlü gastrointestinal tetkikler, fistülografiler , poşografiler, sialografi ve üriner sistem tetkikleri yapılmaktadır.
Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan Acil USG Ünitesi’nde
Acil poliklinikten başvuran hastaların tetkikleri başvuru anında yapılmaktadır. Yatan hastalara da hizmet kalitesi gereğince en geç 2 gün içerisinde USG hizmeti verilmektedir.
Kliniğin İstatiksel Analiz Raporu :
22015 yılında kliniğimiz istatiksel analiz oranları
Direkt röntgen tetkik sayısı :550981
Skopi tetkik sayısı: 774
İVP tetkik sayısı : 2425
DSA – Girişimsel radyoloji ünitesi tetkik sayısı : 3703
Meme ünitesi tetkik sayısı : 14746
BT tetkik sayısı : 87674
MRG tetkik sayısı : 57613
USG tetkik sayısı : 97106
Doppler USG tetkik sayısı : 56925
KMD tetkik sayısı: 9309
Yıllık ortalama 800 bin tetkik kliniğimizde yapılmaktadır.
Kliniğimiz iş akışı :
Kliniğimiz saat 7 de temizlik için açılmakta olup temizlik en geç 8 e kadar tamamlanmaktadır. Kliniğimiz randevu sistemi ile çalışılmakta olup hastalar ilgili bölüm sekreteryasına başvurarak tetkik için gerekli bilgi ve randevu almaktadır. Konvansiyonel grafiler hasta başvurusundan hemen sonra çekilmektedir. USG ve Doppler tetkikleri en geç 2 güne randevu verilmektedir. MRG tetkikleri en geç 4 gün sonrasına , BT tetkikleri en geç 2 gün sonrasına , Mammografi rutin tetkikleri (kitle şüphesi olan hastaların tetkikleri ivedilikle yapılmakla birlikte) 10 gün sonrasına randevu verilmekte, DSA ünitesinde tetkikler hasta hazırlıkları tamamlandıktan hemen sonra yapılmaktadır. Randevu süreleri cihazların arıza durumunda ve kliniğimiz dışında diğer hastanelerden gelen hastalara hizmet vermesi nedeniyle ve cihazların arıza durumlarına göre zaman zaman uzamaktadır. Acil hastalara, düşkün , çocuk ve taşradan gelen hastalara öncelik tanınmaktadır. Kliniğimizde ilk randevu 08.15 e verilmektedir. 16 ve 128 kesitli bilgisayarlı tomografi ve acil USG ve acil röntgen 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Hastaların tetkikleri randevu saatine göre ilgili ünitede yapılmaktadır. Hastalar yapılacak işlem hakkında bilgilendirilmekte ve girişimsel-kontrast madde kullanılan işlemler için hastaların onamı alınmaktadır. USG, Doppler USG de hastaların raporları çekimden hemen sonra verilmektedir. Diğer ünitelerde ise raporlar en geç 48 saat içerisinde verilmektedir. Ayrıca hastaların kaydedilebilir tüm görüntüleri PACS sistemine çekimden hemen sonra yüklenmekte ve arşivlenmektedir. Hasta raporları yazıldıktan sonra dijital ortamda hastane işletim sitemine kaydedilmektedir.
Araştırma Görevlisi Eğitim Programı
Bu köklü klinik kuruluş tarihinden bugüne dek alanında uzman, Türkiye’ de ve yurtdışında çeşitli büyük hastanelerde görev yapmakta olan çok sayıda hekim yetiştirmiştir. Kliniğimizde her Perşembe günü makale ve seminer saati düzenlenmekte, Çarşamba günleri ise olgu sunumları ve film tartışmaları yapılmaktadırAraştırma görevlileri uzmanlık eğitimi süresince konvansiyonel tetkikler, ultrasonografi, vasküler ve nonvasküler girişimsel radyoloji, mamografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme birimlerinde uzman denetiminde rotasyonlarını yaparlar.Ayrıca eğitim sürekliliği açısından eğitimin 2. senesinde yazılı yeterlik sınavı yapılmakta ve tez çalışmaları belirlenmektedir.Tez konusu alan araştırma görevlileri, tez danışmanı eğitim görevlisi veya uzman nezaretinde tezini hazırlayıp, uzmanlık sınavı öncesinde uzmanlık sınav jürisine verir. Tezi kabul edilen ve sözlü olarak yapılan sınavda başarı gösteren araştırma görevlileri uzman unvanını almaya hak kazanır.
Akademik Çalışma ve projelerimiz
Kliniğimizde yürütülen çalışmalardan 2012-2015 yıllarında basılan SCI /SCI- E dergilerde 42 adet makale ve vaka takdimi bulunmaktadır. Her yıl yurt dışı Radyoloji kongrelerine yaklaşık 1-2 sözlü bildiri, 10-15 poster ile katılım sağlanmaktadır.Ayrıca her sene yurtiçi Radyoloji alanındaki kongrelere 3- 5 sözlü bildiri , 40-50 poster ile katılım sağlanmaktadır. Her yıl Radyoloji kongresine, Girişimsel Radyoloji Kongresine , MRG kongresine , Çok kesitli BT sempozyumlarına, Meme görüntüleme sempozyumlarına yeterli sayıda uzman ve asistan ile hizmet içi eğitim devam etmekte ve alanımızdaki yenilikler kliniğimiz tarafında takip edilmektedir.
Klinik olarak sahip olduğumuz fırsatlar / avantajlar
– Tüm birimlerimizce referans hastanesi sayılmaktayız.
– Hastanemizin yüksek hasta yoğunluğu ve çeşitliliği eğitim açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.

– PACS sistemi bulunması nedeniyle eğitim ve yayın konusunda fayda sağlamaktadır. Hasta açısından ise takip ve tedavi yönünden yarar sağlamaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel:         0312 596 26 16

Faks:      0312 318 27 94

 

facebook

Language »